Hållbarhet

Hållbar utveckling

MBA Fastighetsservice ambition är att vara aktiva inom miljöområdet. Vårt agerande i miljöfrågor ska skapa förutsättningar för en god affärsutveckling.

Målsättning

Vår ambition är att genom ständiga förbättringar arbeta för en ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling i vår verksamhet.

Innovativt

Vi tar vårt ansvar för framtiden genom att tillvarata nytänkande och alternativa lösningar och att effektivt använda resurserna.

Tryggt och säkert

Vi följer gällande lagar, föreskrifter och tillstånd. Vi arbetar förebyggande och vidtar åtgärder för att minska vår miljöpåverkan samt analyserar i förväg hur nya verksamheter kan påverka miljön. Vid val av leverantörer, entreprenörer och samarbetspartners utvärderar vi deras miljöarbete.

Omsorg

Vi värnar om miljön och sätter människors hälsa och säkerhet i centrum. Vårt agerande präglas av hänsyn till vår omgivning och medmänniskor.

Eget miljöarbete

I vårt praktiska miljöarbete deltar alla medarbetare och anlitade underentreprenörer. Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar. Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.