Integritets­­policy

Integritets­policy

Vi på MBA Fastighetsservice AB värnar om Er personliga integritet och vill skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Vi kommer aldrig att sälja era uppgifter vidare till tredje part och samlar inte in fler uppgifter än vad vi behöver. Om du har några frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på info@mbafast.se
Genom att besöka vår webbplats, beställa eller använda våra tjänster eller produkter, eller kontaktar oss på något sätt så accepterar du vår integritetspolicy och vår behandling av era personuppgifter. Du godkänner också att vi på MBA Fastighetsservice AB vid behov använder elektroniska kommunikationskanaler som t.ex. e-post, SMS för att kommunicera och skicka information till dig.

VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?

Denna integritetspolicy gäller all data som vi samlar in via till exempel webbplatser, sociala medier, kontakt per telefon, SMS, mejl och på mässor/andra evenemang. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (t.ex. mässa). Ni kan också direkt eller indirekt ge oss information om dig själv och ditt företag på ett antal olika sätt, några exempel är när ni beställer tjänster/produkter av oss eller kontaktar oss via vår hemsida. När ni kontaktar oss per brev (e-post/pappersbrev) eller telefon. När ni deltar i ett möte eller liknande, samt när du interagerar på våra sociala medier.
En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en individ. Det kan vara uppgifter så som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning, koordinat, adress, mailadress, telefonnummer eller en kombination av dessa som går att spåra till individen.

INFORMATIONEN VI SAMLAR IN KAN VARA:

 • Personinformation: namn, adressinformation, leveransadress, e-postadress, telefonnummer, din yrkesroll, din arbetsplats.
 • Betalningsinformation: fakturaadress, referensperson, annan faktureringsinformation. Personnr/organisations nr.
 • Information om tjänster och leveranser: detaljer om de tjänster och produkter du eller ditt företag köper.
 • Historisk information: tidigare köp, utförda arbeten och betalningshistorik

 

VAD ANVÄNDER VI INFORMATIONEN TILL?

All information/data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster till våra kunder. Vissa uppgifter är frivilliga och vi samlar bara in dem om du har valt att lämna dem till oss.

SÅ HÄR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

Dataskyddsförordningen, DSF (GDPR – General Data Protection Regulation) är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i dataskyddsförordningen eller annan lag. Vi på MBA Fastighetsservice AB behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen samt annan tillämplig lagstiftning.

VAD INNEBÄR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Att behandla personuppgifter innebär att exempelvis samla in, lagra, gallra, sprida, arkivera, kopiera
m.m. Vi strävar efter att alltid behandla/lagra dina personuppgifter inom EU/ESS.

PERSONUPPGIFTSBITRÄDE

Vi är personuppgiftsbiträde till våra uppdragsgivare som är personuppgiftsansvariga, detta innebär att de har ansvaret för att dina personuppgifter behandlas lagligt och säkert. Om du har frågor om behandlingen eller vill ha tillgång till dina personuppgifter kan du kontakta oss så hjälper vi dig vidare till den uppdragsgivare som gäller för dig. Vi är personuppgiftsansvariga för de uppgifter du har lämnat ditt samtycke till för oss att behandla. Har du frågor om detta kontakta oss på info@mbafast.se eller ring 031-220554.

SYFTET MED BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi på MBA Fastighetsservice AB behöver behandla dina personuppgifter för att fullgöra våra åtaganden vi har mot uppdragsgivare och myndighet. Vi behandlar endast dina personuppgifter om vi har en väl motiverad anledning eller ditt samtycke till att göra det.

DINA RÄTTIGHETER

Du som registrerad hos oss har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att kostnadsfritt, begära ett registerutdrag. Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade. Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på berättigat intresse. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att berättigat intresse är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen. Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen och invända mot direktmarknadsföring.

VARFÖR FÅR VI BEHANDLA DINA PERSONUPPGIFTER

Som kund till MBA Fastighetsservice AB behöver vi behandla dina personuppgifter för att kunna uppfylla de åtaganden vi har för uppdraget som leverantör av tjänsten fastighetsservice/driftteknik.
Vår behandling av personuppgifter har sin legala grund främst i rättslig förpliktelse, därutöver har vi även andra legala grunder såsom samtycke vid exempelvis publicering av bilder på vår hemsida eller försäljning av andra tjänster. I den mån vi behöver dina personuppgifter kommer vi att informera dig om varför vi behöver dina uppgifter, hur länge och till vad vi skall använda dem.
Någon av dessa följande grunder måste föreligga om vi ska hantera dina personuppgifter

 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.
 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.
 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.
 • Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk person.
 • Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter.

VILKA ANDRA FÅR TA DEL AV DIN PERSONUPPGIFTER

Vi på MBA Fastighetsservice AB säljer inte dina personuppgifter till någon och vi delar inte ut dina personuppgifter till vem som helst. I vissa fall kan vi dock komma att dela dina personuppgifter med utvalda tredje parter för att uppfylla våra åtaganden mot våra uppdragsgivare. Om det sker ser vi till att överföringen sker på ett säkert sätt som bevarar din integritet. Andra som tar del av dina personuppgifter är anställda inom MBA Fastighetsservice AB och behöver uppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter vid behandling av just ditt ärende. Beroende på vilken typ av ärende det gäller kan de anställda utgöras av administrativ personal, arbetsledare, fastighetsskötare, fastighetsarbetare, förvaltare, drifttekniker eller ledning.

COOKIES/KAKOR

En cookie är en kort textfil som lagras i din dator. Webbsidor använder cookies för att komma ihåg dig och spara val du har gjort. Vi använder cookies för att göra ditt besök på vår webbplats så bra som möjligt, och för att kunna förbättra den ännu mer. Vi sparar inga IP-adresser eller liknande personuppgifter om dig.
Dessa filer skickas från MBA Fastighetsservice AB eller någon av våra partners webbservrar och sparas på din enhet (till exempel dator eller mobil). De kan sparas på två olika sätt: Sessionscookies är tillfälliga cookies som försvinner när du stänger din webbläsare eller app. Varaktiga cookies är cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller tills de går ut. Vi använder dessa cookies för att samla in övergripande analytisk information. Med informationen kan vi förbättra vår webb och våra tjänster/produkter.

TREDJE LAND

Om dina personuppgifter hanteras utanför EU/EES-området (tredje land) berättar vi det för dig. Hanteringen sker i så fall i enlighet med de skyddsregler som finns i dataskyddslagstiftningen.

HUR LÄNGE SPARAS DINA PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter lagras av oss inom MBA Fastighetsservice AB under den tid det är nödvändigt för de ändamål som uppdragen vi kontrakterats eller för att ovan kunna utföra det vi lovat dig enligt andra åtaganden. Det kan även vara så länge det krävs enligt lag eller myndighetsbeslut. Personuppgifterna kommer vidare att hanteras enligt de regler som gäller för oss som till exempel dokumenthanteringsplan och gallringsbeslut. Som registrerad har du enligt dataskyddsförordningen följande rättigheter:

 • Begära tillgång till dina personuppgifter.
 • Begära rättelse eller radering eller begränsning av behandling, av dina personuppgifter.
 • Invända mot behandling av dina personuppgifter.
 • Begära dataportabilitet.
 • När som helst återkalla lämnat samtycke.

För de fall vi använder berättigat intresse/intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter.
Tänk på att du har möjlighet att påverka vilka kanaler vi ska använda för att kontakta dig. Exempelvis kan du välja att inte bli kontaktad via e-mail eller sms. Du har också möjlighet att undanbe dig olika typer av utskick, exempelvis nyhetsbrev. I sådana fall ska du inte invända mot behandling av uppgifterna utan enbart kontakta oss och begära begränsning i kommunikationskanal som vi använder.
Det kostar ingenting att använda sina rättigheter. Om en begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig kommer vi dock att ta ut en avgift som täcker våra administrativa kostnader som är kopplade till den begäran. Det kan också hända att vi nekar en begäran som är ogrundad eller orimlig.

OM DU VILL VARA ANONYM ELLER HAR SKYDDAD IDENTITET

Vill du lämna en synpunkt eller kontakta oss anonymt tänk då på att inte lämna med några personliga uppgifter om dig själv då dessa uppgifter registreras och blir en offentlig handling. Lämna inte ut känslig information via telefon eller e-post. Vi kommer inte att fråga efter eller be dig lämna ut känsliga uppgifter om din person via telefon eller e-post. Med känslig information menar vi till exempel ditt personnummer och bankuppgifter.

OM DU ANVÄNDER SOCIALA MEDIER

Om du använder sociala medier, till exempel Facebook, för att komma i kontakt med oss, tänk då på att informationen kommer att överföras till tredje part (företaget/organisationen som driver det sociala mediet) För din egen skull rekommenderar vi dig därför att inte skicka känslig information till oss via sociala medier. Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen, DSF på datainspektionens webbplats.

HAR DU KLAGOMÅL?

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna dessa till landets tillsynsmyndighet. I Sverige är det Datainspektionen som ansvarar för uppföljning och tillsyn av oss och andra bolag som hanterar personuppgifter på den svenska marknaden.

KONTAKTUPPGIFTER

Sverige: Datainspektionen Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Har du frågor rörande vår hantering av dina personuppgifter eller vill du använda någon av dina rättigheter kopplade till hanteringen av personuppgifter? Då är du välkommen att kontakta oss på MBA Fastighetsservice AB enligt uppgifterna nedan.
MBA Fastighetsservice AB
Adress: Klangfärgsgatan 19, 426 52 V Frölunda
Tel: 031-220554
e-post: info@mbafast.se
Web: www.mbafast.se